Miljöpolicy/CSR

Miljö-/CSR-arbete

Naturligtvis har vi på Zero ett samhällsansvar – Corporate Social Responsibility – när det gäller hur vårt sätt att arbeta påverkar omgivningen utifrån ekonomiska, miljömässiga och sociala aspekter. Kort sagt handlar det för oss om att ha en hållbar utveckling i fokus i allt vi gör och självklart följa gällande miljölagstiftning. Ett exempel är vår dagliga strävan att minska resursförbrukningen i alla delar av vår verksamhet. Ett annat är att i produktutvecklingsprocessen prioritera de mest hållbara alternativen. Ett tredje är att genomgående hålla en hög kvalitet. Här är några fler exempel:

• Att i möjligaste mån byta ut material i tillverkningen till de mest miljövänliga samt påverka våra underleverantörer att utveckla och använda material som har så liten miljöpåverkan som möjligt.

• Att i produktutvecklingen sträva efter att använda förnyelsebara råvaror och att i alla inköp medvetet välja komponenter med så låg miljöbelastning som möjligt.

• Att minska energiförbrukningen och fortsätta prioritera det närproducerade vilket ger korta transportvägar och bra kontroll av våra underleverantörer.

• Att till fullo ta vårt producentansvar vid avfallshantering.

• Att ge personalen relevant utbildning för att kontinuerligt kunna diskutera och förbättra miljöarbetet. Detta har bland annat lett till att vår energieffektiva anläggning i Nybro värms med fjärrvärme och all belysning är bestyckad med den mest energisnåla tekniken. I vår utställning i Stockholm har ett KNX-system bidragit till energisparande.

Zero är anslutet till El-Kretsen och uppfyller därmed plikterna gällande lagen om producentansvar för elavfall. Vi ingår också i Reparegistret och uppfyller därmed WEEE- och förpackningsdirektiven. Zeros produkter uppfyller Lågspännings-, EMC och RoHS-direktiven.
Zero uppfyller kraven enligt Ekodesignförordningen 245/2009.

Per Gill
Vd, Zero